Integritetspolicy

T Trafikskola AB och GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter på T Trafikskola AB

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de tjänster eller produkter du vill ha från T Trafikskola AB. Vi använder uppgifterna för följande ändamål:

bevilja kursdeltagande (t.ex. namn, adress, personnummer och e-postadress), säkerställa att du får den information du har rätt till som medlem, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. ditt namn och din e-postadress),

T Trafikskola AB kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna boka Riskutbildning del 2 (Halkbana). Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Personuppgifterna lagras endast inom EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EES sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Samtycke till behandling av personuppgifter

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du i samband med inskrivning bokning av tjänst lämna ett uttryckligt samtycke till att personuppgifterna får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. T Trafikskola AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför uppgifterna då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

 

Hur samlas uppgifterna in och lagras? 

Den personliga informationen som T Trafikskola AB samlar in om dig hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. T Trafikskola AB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal.

Vi behandlar angivna personuppgifter i ändamålsenliga IT system, med hög säkerhet och skydd av all data.

T Trafikskola AB behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)

Det huvudsakliga ändamålet med T Trafikskola AB:s behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att du tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att T Trafikskola AB ska kunna ingå avtal med dig.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I anslutning till stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av personuppgifter för att T Trafikskola AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempelvis gentemot Transportstyrelsen och Skattemyndigheten.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i T Trafikskola AB:s affärsutveckling i syfte att förbättra företagets produkter och tjänster gentemot kunderna.

Tider under vilka personuppgifter sparas

T Trafikskola AB sparar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

 

Behandling av personuppgifter av annan än T Trafikskola AB 

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, så att T Trafikskola AB kan fullfölja ingångna avtal.  Den rättsliga grunden för behandlingen är T Trafikskola AB:s fullgörande av avtal eller på grund av T Trafikskola AB:s berättigade intresse.

 

Tredjelandsöverföring 

Det finns idag ingen överföring av personuppgifter till tredjeland. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. Viss data hanteras på en säker server i Sverige som STR Service AB är driftsansvarig för och viss data ligger på vår mailserver som rensas på onödig data regelbundet samt i vissa fall i pappersform när det anses nödvändigt.

Kundens rättigheter

Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.

Du som är kund hos T Trafikskola AB har rätt att få information om vilka personuppgifter som T Trafikskola AB behandlar om dig (registerutdrag). En förutsättning för att du ska få registerutdrag är som tidigare nämnt att T Trafikskola AB kan identifiera dig på ett säkert sätt (t ex att komma in på kontoret och visa upp giltig ID handling) så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in. För T Trafikskola AB finns dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid omedelbart kan radera data på detta vis. T Trafikskola AB är skyldig att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla krav i lagstiftning om exempelvis bokföring.

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss via: Vår hemsida, telefon eller mail.